Nederland heeft de afgelopen tien jaar een belangrijke rol gespeeld in het economische beleid van de EU. Als een van de sterkste economieën in de eurozone is het land een uitgesproken voorstander geweest van strikte begrotingsdiscipline en financiële verantwoordelijkheid.

De Nederlandse benadering heeft vaak de nadruk gelegd op de noodzaak dat lidstaten de begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact naleven. Deze houding heeft bijgedragen aan de vormgeving van het economische bestuur en de crisisbeheersing van de EU, met name tijdens de schuldcrisis in Zuid-Europa. De Nederlandse eis voor economische discipline heeft dus een aanzienlijke invloed gehad op het beleid en de beslissingen van de EU.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws van vandaag.

Brexit was een andere belangrijke gebeurtenis waarbij Nederland een prominente rol speelde. Als een van de landen die het Verenigd Koninkrijk zowel geografisch als economisch het dichtst bijstaan, was Nederland nauw betrokken bij de onderhandelingen over Brexit.

De Nederlandse economie is nauw verbonden met die van het Verenigd Koninkrijk, en daarom hebben Nederlandse politici hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de EU en het VK een overeenkomst zouden bereiken die de negatieve gevolgen voor handel en investeringen zou minimaliseren. Deze pragmatische benadering heeft van Nederland een belangrijke stem gemaakt in de Brexit-onderhandelingen en in de daaropvolgende discussies over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK.

Migratie was ook een gebied waar Nederland invloed heeft uitgeoefend op het EU-beleid. In de nasleep van de migratiecrisis van 2015-2016 was Nederland een van de landen die aandrong op een meer gecontroleerde en gestructureerde aanpak van migratie. De Nederlandse regering was voorstander van versterkte buitengrenzen en een efficiënter asielsysteem in de EU. Tegelijkertijd heeft Nederland gepleit voor een eerlijke verdeling van asielzoekers onder de lidstaten, hoewel dit een bron van aanzienlijke discussie en verdeeldheid binnen de unie was. De Nederlandse focus op migratie heeft bijgedragen aan de vormgeving van de strategieën en beleidslijnen van de EU op dit gebied.

Klimaatverandering en duurzame ontwikkeling zijn ook terreinen waar Nederland een belangrijke invloed heeft gehad. Het land was een van de leidende stemmen in de EU voor ambitieuze klimaatdoelen en groene transitie. Nederland heeft nauw samengewerkt met andere landen om de Green Deal van de EU te bevorderen en was een actieve deelnemer in de vormgeving van beleidsmaatregelen die gericht zijn op het verminderen van CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzame energie. De Nederlandse regering heeft aanzienlijk geïnvesteerd in groene technologie en hernieuwbare energie en heeft andere lidstaten aangespoord om hetzelfde te doen. De Nederlandse betrokkenheid bij de klimaatagenda heeft bijgedragen aan het verschuiven van de EU naar een duurzamere toekomst.

Nederland heeft ook een grote betekenis gehad met betrekking tot justitie en de rechtsstaat binnen de EU. Als een sterke voorstander van het rechtsstaatsprincipe heeft Nederland initiatieven gesteund die erop gericht zijn ervoor te zorgen dat alle lidstaten de fundamentele democratische waarden en rechtsstaatsprincipes naleven. Dit was vooral relevant in verband met situaties in landen als Polen en Hongarije, waar er zorgen waren over de staat van de democratie en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Nederland heeft samen met andere landen aangedrongen op sancties tegen lidstaten die de fundamentele waarden schenden, wat heeft geleid tot een reeks politieke spanningen binnen de unie.

Economische samenwerking en innovatie zijn ook centrale gebieden waar Nederland aanzienlijk heeft bijgedragen aan de EU. Het land was een sterke pleitbezorger van vrijhandel en een interne markt zonder barrières. De op innovatie gerichte economie van Nederland heeft geleid tot samenwerkingen op het gebied van onderzoek en technologie op EU-niveau, waaronder het Horizon Europe-programma. Nederland heeft aangedrongen op meer integratie en samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, wat de positie van de EU als wereldleider in innovatie heeft versterkt.

In de afgelopen jaren heeft Nederland ook een belangrijke rol gespeeld in de discussies over de toekomst van de EU en institutionele hervormingen. Het land heeft vaak ideeën ondersteund over een flexibelere en efficiëntere unie, waarbij verschillende landen in wisselende graden van integratie kunnen samenwerken, afhankelijk van hun nationale belangen en behoeften. Deze pragmatische benadering heeft bijgedragen aan de vormgeving van het debat over de toekomstige structuur en het bestuur van de EU.

Alles bij elkaar heeft Nederland de afgelopen tien jaar een aanzienlijke en blijvende invloed gehad op een aantal van de meest cruciale beleidsgebieden van de EU. Van economisch beleid en begrotingsdiscipline tot klimaatverandering en de rechtsstaat, Nederland was een centrale speler die de richting en beslissingen van de EU heeft gevormd. Deze invloed heeft niet alleen bijgedragen aan het versterken van de EU als unie, maar heeft er ook voor gezorgd dat Nederlandse waarden en prioriteiten werden weerspiegeld in de beleidsmaatregelen en acties van de EU.